• Rodo

Polityka prywatności HURTOWNI B2M

 

Informacje o Administratorze

 

   Właścicielem Sklepu Internetowego B2M i administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu oraz portali aukcyjnych jest firma M-sell FUH Urszula Bednarz.

 

Obowiązki informacyjne Administratora

 

   Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne B2M wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119. Dalej: RODO). Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12. RODO.

 

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych

 

   Administrator sklepu B2M wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: KONTAKT24H@MSELL24H.PL  we wszelkich sprawach związanych przetwarzaniem danych osobowych w ramach tego Sklepu. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sklep B2M  ma  prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Sklepu.

 

Deklaracja Administratora

   Administrator Sklepu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

 •    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 •    zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 •    adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 •    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 •    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,
 •    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

   W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Sklepu B2M zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Sklepu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Sklepie oraz ich aktualizacja.

   Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

   Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Sklepu.

   Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:

 •    Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Sklep B2M: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)
 •    dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Sklepu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres email, data urodzenia, lokalizacja (miejscowość),
 •    Realizacja celów użytkownika Serwisu – nawiązywanie i utrzymywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kontaktów z innymi użytkownikami Serwisu. Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) – wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację regulaminu Sklepu B2M. Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (Użytkownik sam decyduje, czy i jakie informacje chce udostępniać na swój temat, ze świadomością, że są one dostępne i mogą być wykorzystywane przez wszystkie osoby mające dostęp do Serwisu)
 •    Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).

 

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Sklepu B2M, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).

   Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze Sklepu B2M.

Udostępnianie danych osobowych

     Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

   Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

   Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

   Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

 

Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

 

   Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

   Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

   Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

 

   Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

 •    prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 •    prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
 •    prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
 •    prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

 

   Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych Sklepu B2M

   W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

 

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

 

   Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Sklepu B2M.

   Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane, przy czym brak niektórych wskazanych przez Administratora danych może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

   W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody

   Aby zakończyć przetwarzanie danych osobowych związanych z profilem przez Sklep B2M należy usunąć konto w Serwisie

Warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.